Zásady používania

Tieto zásady používania stanovujú podmienky, ktoré upravujú vzťah medzi vami a nami, a ktorými sa musíte riadiť pri používaní našej webovej stránky svetlá.sk. Tieto zásady používania platia pre všetkých používateľov a návštevníkov našej webovej stránky.

Používaním našej stránky vyjadrujete svoj súhlas s dodržiavaním všetkých pravidiel uvedených v týchto zásadách používania, ktoré dopĺňajú podmienky používania našej webovej stránky..

svetlá.sk je stránka prevádzkovaná spoločnosťou Lampenwelt GmbH ("my"). Sme spoločnosť s ručením obmedzeným zaregistrovaná v Nemecku pod číslom HRB 8407 a naše sídlo sa nachádza na adrese Seelbüde 13, 36110 Schlitz, Nemecko, ktorá je zároveň našou hlavnou obchodnou adresou. Naše IČ pre DPH je DE 815 559 897.

 

Zakázané použitie
Našu webovú stránku môžete používať len na zákonné účely. Našu stránku nesmiete používať:

 • akýmkoľvek spôsobom, ktorý porušuje platné miestne, vnútroštátne alebo medzinárodné zákony alebo predpisy,
 • akýmkoľvek spôsobom, ktorý je nezákonný alebo podvodný, alebo má akýkoľvek nezákonný alebo podvodný účel alebo následok,
 • na účely akéhokoľvek ublíženia alebo pokusu o ublíženie neplnoletým osobám,
 • na odosielanie, vedomé prijímanie, nahrávanie, sťahovanie, používanie alebo opätovné používanie akýchkoľvek materiálov, ktoré nie sú v súlade   s našimi obsahovými štandardmi uvedenými nižšie,
 • na prenášanie alebo na sprostredkovanie odoslania akýchkoľvek nevyžiadaných alebo nepovolených reklamných alebo propagačných materiálov, prípadne na akúkoľvek inú formu podobného získavania záujmu (spam),
 • na vedomé prenášanie akýchkoľvek údajov, na odosielanie alebo nahrávanie akýchkoľvek materiálov, ktoré obsahujú vírusy, trójske kone, červy, časované bomby, programy na zaznamenávanie stlačení klávesov (keyloggery), spyware, adware alebo akékoľvek iné škodlivé programy alebo podobný počítačový kód vyvinutý s cieľom nepriaznivo ovplyvniť činnosť akéhokoľvek počítačového softvéru alebo hardvéru.

 

Súhlasíte s tým, že nebudete:

 • reprodukovať, duplikovať, kopírovať alebo opätovne predávať kúkoľvek časť našej stránky v rozpore s našimi obchodnými podmienkami.
 • používať bez oprávnenia, zasahovať do, poškodzovať alebo narúšať:
  • akúkoľvek časť našej stránky,
  • akékoľvek zariadenie alebo sieť, na ktorej je naša stránka uložená,
  • akýkoľvek softvér používaný pri sprístupňovaní našej stránky ani
  • akékoľvek zariadenie alebo sieť alebo softvér, ktoré vlastní alebo používa tretia strana.
  •  

Obsahové štandardy


Tieto obsahové štandardy sa vzťahujú na všetky materiály, ktorými prispievate na našu stránku (príspevky), a na všetky súvisiace interaktívne služby.

Musíte konať v duchu a v súlade so znením nasledujúcich štandardov. Tieto štandardy sa vzťahujú na každú časť akéhokoľvek príspevku, ako aj na príspevok ako celok.

Príspevky musia:

 • byť presné (ak uvádzajú skutočnosti),
 • byť myslené úprimne (ak vyjadrujú názory a stanoviská),
 • byť v súlade s platnými právnymi predpismi Írskej republiky alebo krajiny, z ktorej sa daný príspevok zverejňuje.

 

Príspevky nesmú:

 • obsahovať materiály, ktoré sa hanlivo vyjadrujú o akejkoľvek osobe,
 • obsahovať materiály, ktoré sú obscénne, urážlivé, nenávistné alebo poburujúce,
 • propagovať sexuálne explicitné materiály,
 • propagovať násilie,
 • podporovať diskrimináciu na základe rasy, pohlavia, vierovyznania, národnosti, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie alebo veku,
 • porušovať autorské práva, práva na databázy alebo ochranné známky akejkoľvek inej osoby,
 • byť zostavené tak, že s pravdepodobnosťou oklamú inú osobu,
 • byť zostavené v rozpore s akoukoľvek zákonnou povinnosťou voči tretím stranám, napríklad v rozpore so zmluvnou povinnosťou alebo povinnosť
 • zachovať mlčanlivosť,
 • propagovať akúkoľvek nezákonnú činnosť,
 • ohrozovať, zneužívať alebo narúšať súkromie inej osoby alebo spôsobovať nepríjemnosti, ťažkosti alebo zbytočnú úzkosť,
 • byť zostavené tak, že by mohli obťažovať, znepokojiť, priviesť do rozpakov, vyplašiť alebo rozčúliť akúkoľvek inú osobu,
 • sa používať na vydávanie sa za inú osobu alebo na skreslenie totožnosti alebo vzťahu s inou osobou,
 • vzbudzovať dojem, že pochádzajú od nás, ak to tak nie je,
 • obhajovať, propagovať alebo podporovať akékoľvek protiprávne konanie, ako je (uvádzame len ako príklad) porušovanie autorských práv alebo zneužitie počítača.

 

Pozastavenie a ukončenie používania našej stránky


Podľa vlastného uváženia stanovíme, či pri používaní našej stránky došlo k porušeniu týchto zásad prijateľného používania. V prípade porušenia týchto zásad môžeme podniknúť kroky, ktoré budeme považovať za vhodné.

Nedodržiavanie týchto zásad prijateľného používania predstavuje závažné porušenie zásad používania webovej stránky na základe ktorých máte dovolené používať našu stránku, a môže viesť k tomu, že podnikneme všetky alebo niektoré z týchto krokov:

 • okamžité, dočasné alebo trvalé odňatie práva na používanie našej stránky,
 • okamžité, dočasné alebo trvalé odstránenie akéhokoľvek príspevku alebo materiálu, ktorý ste nahrali na našu stránku,
 • vydanie upozornenia pre vás,
 • ďalšie právne kroky proti vám,
 • poskytnutie takých informácií orgánom činným v trestnom konaní, ktoré budeme považovať za primerane potrebné.

Vylučujeme zodpovednosť za opatrenia prijaté v reakcii na porušenie týchto zásad prijateľného používania. Reakcie opísané v tejto politike nie sú obmedzené a môžeme prijať akékoľvek iné opatrenia, ktoré budeme považovať za primerane vhodné.


Zmeny v zásadách používania

Tieto zásady používania môžeme kedykoľvek revidovať zmenou a doplnením tejto stránky. Očakáva sa, že túto stránku z času na čas skontrolujete, aby vám neunikli zmeny, ktoré vykonáme, keďže sú pre vás právne záväzné. Niektoré ustanovenia uvedené v týchto zásadách používania môžeme nahradiť aj ustanoveniami alebo oznámeniami uverejnenými inde v rámci našej stránky.

Platné od júna 2018

Lampenwelt GmbH