Zákon o batériách

Chemický obsah batérií môže byť škodlivý pre životné prostredie a zdravie, ak batérie nie sú správne uskladnené a zlikvidované. Len prostredníctvom zberu a recyklácie, ktoré prebiehajú oddelene od ostatného odpadu z domácností, sa dá vyhnúť následkom v súvislosti so zdravím a životným prostredím. Batérie môžu obsahovať aj recyklovateľné suroviny. Batérie sa preto nesmú zahadzovať do bežného domového odpadu.

Ako koncový používateľ ste zo zákona povinný vrátiť použité staré batérie (či už dobíjateľné alebo nie) alebo ich riadne zlikvidovať. Na tento účel môžete použité staré batérie bezplatne odovzdať na verejných zberných miestach vo vašej obci alebo v maloobchodných predajniach (s odosielateľom ich môžete vrátiť do skladu). V tejto súvislosti je pre koncových používateľov odovzdanie batérií v maloobchodných predajniach obmedzené na bežné množstvá a tie typy starých batérií, ktoré distribútor má alebo mal vo svojom sortimente
 
Znak s prečiarknutou smetnou nádobou znamená, že batérie nemieste vyhadzovať do domového odpadu vzhľadom na ich toxicitu.

Okrem toho môžete pod týmto znakom vidieť nasledujúce ikony, ktoré majú tento význam:

Pb: Batéria obsahuje olovo
Cd: Batéria obsahuje kadmium
Hg: Batéria obsahuje ortuť

Batteries actBatteries act